Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι εισφορές Α΄ εξαμήνου 2012 των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα του υγειονομικών θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι 20/7/2012. 

Για την εξόφληση των εισφορών θα σας αποσταλεί μέχρι 30 Ιουνίου 2012 ατομικό ειδοποιητήριο στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει. Η εξόφληση των εισφορών θα γίνει στις Τράπεζες (Ν ) σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται σε αυτό. 


Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών ,που αναφέρονται στα ειδοποιητήρια έχει βασιστεί στα στοιχεία που περιέχονται στον ασφαλιστικό σας φάκελο και επομένως σε περίπτωση, που τα στοιχεία αυτά είναι ανεπαρκή, ο υπολογισμός των εισφορών ενδέχεται να είναι λανθασμένος. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει άμεσα να γίνει διόρθωση των στοιχείων αυτών με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου ή στα κατά τόπους γραφεία του ΕΤΑΑ-Τ.Υ, προκειμένου να εκδοθεί νέο ειδοποιητήριο. 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν παραλάβετε το ειδοποιητήριο εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή στο ειδοποιητήριο, που θα παραλάβετε ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών είναι λανθασμένος ή έχετε οφειλές από ασφαλιστικές 
εισφορές προηγουμένων εξαμήνων θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Ταμείο (κεντρική η περιφερειακές υπηρεσίες) προκειμένου να σας εκδώσουν νέο ειδοποιητήριο. 
(Τα τηλέφωνα και τα φαξ επικοινωνίας της κεντρικής υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών αναφέρονται στο τέλος της ανακοίνωσης). 


Προσοχή: 

1. Το ειδοποιητήριο είναι εξατομικευμένο. Οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν τις εισφορές και μόνον αυτές, που αναφέρονται σε αυτό. Επίσης το ειδοποιητήριο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλον ασφαλισμένο για την καταβολή των δικών του εισφορών


2. Εφόσον ο υπολογισμός των ασφαλιστικών σας εισφορών, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν στην Υπηρεσία, είναι σωστός, και εξοφλήσετε εμπρόθεσμα τις εισφορές, σας με την χρήση του ειδοποιητηρίου, 
δεν κρίνεται απαραίτητη η προσέλευσή σας στις Υπηρεσίες του Ταμείου για την αναγραφή της πληρωμής στο ασφαλιστικό βιβλιάριο, διότι οι καταβολές σας είναι καταχωρημένες στον ηλεκτρονικό σας φάκελο που τηρείται στο Ταμείο. 

Σας ενημερώνουμε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές του α εξαμήνου 2012 είναι οι ίδιες με εκείνες του Β εξαμήνου 2011,όπως διαμορφώθηκαν μετά τις νομοθετικές ρυθμίσεις που αναφέρονται κατωτέρω: 

1. Με τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 επιβλήθηκε από 1.1.2011, μηνιαία εισφορά ύψους 10,00 € υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων. Η εισφορά αυτή καταβάλλεται από όλους τους υγειονομικούς ανεξάρτητα απασχολούμενους (παλαιούς και νέους ασφαλισμένους του Ταμείου), και συμβεβαιώνεται και συνεισπράττεται με τις λοιπές ασφαλιστικές εισφορές. 

2.Με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 44 του ιδίου νόμου και τις διατάξεις της παρ 5 του άρθρου 20 του Ν 4019/2011 οι ελευθέρως ασκούντες το επάγγελμα υγειονομικοί ,ασφαλισμένοι μέχρι 31.12.1992(Παλαιοί Ασφαλισμένοι) καταβάλλουν από 1.7.2011: Πρόσθετη Μηνιαία Εισφορά η οποία ανέρχεται σε: 13,87 € για τον κλάδο Σύνταξης, 4,51 € για τον Κλάδο Υγείας, 2,77 € για τον Κλάδο Πρόνοιας και 6,93 € για την εισφορά μονοσυνταξιούχου , για όσους έχουν υπαχθεί στον Κλάδο αυτό. 

3.Με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 και της παρ 5 του άρθρου 20 του Ν.4019/2011 οι ασφαλισμένοι του Ταμείου ,που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης .από 1.1.1993 (Ν.Α.)και εφεξής και ασφαλίζονται στον ΤΣΑΥ ,ως ελεύθεροι επαγγελματίες κατά την πρώτη υπαγωγή τους στην ασφάλιση , κατατάσσονται στην 1η ασφαλιστική κατηγορία και μετατάσσονται στις επόμενες κατηγορίες ανά 3ετία .Συνεπώς οι ασφαλισμένοι της κατηγορίας αυτή από 1.7.2011 ,εφόσον έχουν συμπληρώσει 3ετία στην ασφάλιση, μετατάσσονται στη 2η ασφαλιστική κατηγορία. 
Για λόγους αδυναμίας του συστήματος οι διαφορές ασφαλίστρου που προκύπτουν από τη μετάταξη στη δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία δεν έχουν υπολογισθεί στα ειδοποιητήρια που θα παραλάβετε . Οι διαφορές αυτές υπολογισμένες αναδρομικά από 1.7.2011 θα καταβληθούν χωρίς αναπροσαρμογές και επιβαρύνσεις με την αποστολή ειδοποιητηρίου ή εντός του Β εξαμήνου του 2012. 


ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (Έναρξη υποχρεώσεων μέχρι 31.12.1992)  ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 5ΕΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Κλάδοι

Ανάλυση

Πρόσθετη μηνιαία εισφορά

(άρθρο 44 ν.3986/11 κ άρθρο 20 ν.4019/11)

Σύνολο ανά μήνα

Συνολικό ποσό εξαμήνου ανά κλάδο

Σύνταξης

188,30 €

13,87 €

202,17 €

1.213,02 €

Περίθαλψης

44,70 €

4,51 €

49,21 €

295,26 €

Στέγης Υγειονομικών

2,00 €

-

2,00 €

12,00 €

Πρόνοιας

2,93 €

2,77 €

5,70 €

34,20 €

Εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων

 

10,00 €

10,00 €

60,00€

 

Σύνολο :

31,15 €

269,08 €

1.614,48 €

Μονοσύνταξη:

94,10 €

6,93 €

101,03 €

606,18 €

 

Σύνολο (Με μονοσύνταξη):

2.220,66 €

 

 

 

 

 


 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (Έναρξη υποχρεώσεων μέχρι 31.12.1992)  ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 5ΕΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Κλάδοι

Ανάλυση

Πρόσθετη μηνιαία εισφορά

(άρθρο 44 ν.3986/11 κ άρθρο 20 ν.4019/11)

Σύνολο ανά μήνα

Συνολικό ποσό εξαμήνου ανά κλάδο

Σύνταξης

113,00 €

13,87 €

126,87 €

761,22 €

Περίθαλψης

44,70 €

4,51 €

49,21 €

295,26 €

Στέγης Υγειονομικών

2,00 €

-

2,00 €

12,00 €

Πρόνοιας

2,93 €

2,77 €

5,70 €

34,20 €

Εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων

 

10,00 €

10,00 €

60,00€

 

Σύνολο :

31,15 €

193,78 €

1.162,68 €

Μονοσύνταξη:

94,10 €

6,93 €

101,03 €

606,18 €

 

Σύνολο (Με μονοσύνταξη):

1.768,86€

Σημείωση: Οι παλαιοί ασφαλισμένοι, που έχουν εξαιρεθεί από τον Κλάδο Υγείας (έχουν περίθαλψη από άλλον Ασφαλιστικό Φορέα) δεν θα καταβάλλουν την εισφορά για τον Κλάδο Περίθαλψης (44,70+4,51=49,21€ μηνιαίως). Οι υπόλοιπες εισφορές παραμένουν ως ανωτέρω.
 
Οι 
έμμισθοι υγειονομικοί που έχουν υπαχθεί στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων θα πρέπει να καταβάλλουν οι ίδιοι, μόνο την αντίστοιχη εισφορά για την μονοσύνταξη, δηλαδή (94,10+6,93)x6=606,18€. {Για τις λοιπές υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές(Κλάδων Σύνταξης ,Υγείας, Πρόνοιας και Εισφοράς υπέρ ειδικού λογαριασμού), υπόχρεοι προς απόδοση είναι οι εργοδότες.} 

Οι φαρμακοποιοί που δεν έχουν υπαχθεί στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων θα πρέπει να καταβάλλουν οι ίδιοι, την εισφορά υπέρ του ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων αναδρομικά από 1/1/2012 μέχρι 30/6/2012 ήτοι 60,00€ και την διαφορά της πρόσθετης μηνιαίας εισφοράς για τους τρείς κλάδους ήτοι 126,90€. Συνολικά: 186,90€. {Οι λοιπές υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές (Κλάδων Σύνταξης, Υγείας και Πρόνοιας), των φαρμακοποιών, που εκτελούν συνταγές μέσω του ΕΟΠΥΥ, παρακρατούνται και αποδίδονται στο Ταμείο από τον ΕΟΠΥΥ. } 

Οι φαρμακοποιοί που έχουν υπαχθεί στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων θα πρέπει να καταβάλλουν οι ίδιοι, εκτός από την αντίστοιχη εισφορά (94,10+6,93)x6=606,18€, την εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων από 1/1/2012 μέχρι 30/6/2012 ήτοι 60,00€ και την διαφορά της πρόσθετης μηνιαίας εισφοράς για τους τρείς κλάδους ήτοι 126,90€. Συνολικά: 793,08€. {Οι λοιπές υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές (Κλάδων Σύνταξης, Υγείας και Πρόνοιας), των φαρμακοποιών, που εκτελούν συνταγές μέσω του ΕΟΠΥΥ, παρακρατούνται και αποδίδονται στο Ταμείο από τον ΕΟΠΥΥ}. 

Προσοχή!: Οι φαρμακοποιοί με φαρμακείο για τους οποίους δεν παρακρατήθηκαν και δεν αποδόθηκαν για κάποιους μήνες εισφορές από το ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να το δηλώσουν στο Ταμείο με την προσκόμιση των σχετικών βεβαιώσεων (από τον ΕΟΠΥΥ ή από την αρμόδια Νομαρχία) προκειμένου να ενημερωθεί ο ηλεκτρονικός φάκελος και να εκδοθεί νέο ειδοποιητήριο. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (Έναρξη υποχρεώσεων από 1.1.1993)  ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 5ΕΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ 1Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Κλάδοι

Ανάλυση

Συνολικό ποσό εξαμήνου ανά κλάδο

Σύνταξης

138,70 €

832,20 €

Περίθαλψης

44,70 €

268,20 €

Στέγης Υγειονομικών

2,00 €

12,00 €

Πρόνοιας

27,70 €

166,20 €

Εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων

 

60,00€

 Σύνολο :

1.338,60 €

Μονοσύνταξη:

69,40 €

416,40 €

 Σύνολο (Με μονοσύνταξη):

1.755,00 €

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (Έναρξη υποχρεώσεων από 1.1.1993)  ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 5ΕΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ 1Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Κλάδοι

Ανάλυση

Συνολικό ποσό εξαμήνου ανά κλάδο

Σύνταξης

83,20 €

499,20 €

Περίθαλψης

44,70 €

268,20 €

Στέγης Υγειονομικών

2,00 €

12,00 €

Πρόνοιας

27,70 €

166,20 €

Εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων

 

60,00€

 Σύνολο :

1,005,60 €

Μονοσύνταξη:

69,40 €

416,40 €

Σύνολο (Με μονοσύνταξη):

1.422,00 €


Οι έμμισθοι υγειονομικοί που έχουν υπαχθεί στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων θα πρέπει να καταβάλλουν οι ίδιοι, μόνο την αντίστοιχη εισφορά για την μονοσύνταξη, δηλαδή 69,40x6=416,40€. {Οι λοιπές υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές(Κλάδων Σύνταξης, Υγείας, Πρόνοιας παρακρατούνται και αποδίδονται από τους εργοδότες.} 

Οι φαρμακοποιοί που δεν έχουν υπαχθεί στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων θα πρέπει να καταβάλλουν οι ίδιοι, την εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων από 1/1/2012 μέχρι 30/6/2012 ήτοι 60,00€. {Οι λοιπές υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές (Κλάδων Σύνταξης, Υγείας και Πρόνοιας), των φαρμακοποιών που εκτελούν συνταγές μέσω του ΕΟΠΥΥ, παρακρατούνται και αποδίδονται στο Ταμείο από τον ΕΟΠΥΥ. }

Οι φαρμακοποιοί που έχουν υπαχθεί στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων θα πρέπει να καταβάλλουν οι ίδιοι, την αντίστοιχη εισφορά 69,40x6=416,40€, καθώς και την εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων από 1/1/2012 μέχρι 30/6/2012 ήτοι 60,00€. Συνολικά: 476,40€. {Οι λοιπές υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές (Κλάδων Σύνταξης, Υγείας και Πρόνοιας), των φαρμακοποιών που εκτελούν συνταγές μέσω του ΕΟΠΥΥ, παρακρατούνται και αποδίδονται στο Ταμείο από το ΕΟΠΥΥ.} 

Προσοχή!: Οι φαρμακοποιοί με φαρμακείο για τους οποίους δεν παρακρατήθηκαν και δεν αποδόθηκαν για κάποιους μήνες εισφορές από το ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να το δηλώσουν στο Ταμείο με την προσκόμιση των σχετικών βεβαιώσεων (από το ΕΟΠΥΥ ή από την αρμόδια Νομαρχία) προκειμένου να ενημερωθεί ο ηλεκτρονικός φάκελος και να εκδοθεί νέο ειδοποιητήριο. 

Για τους υγειονομικούς ,που έχουν επιλέξει μεγαλύτερη της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας οι ασφαλιστικές εισφορές Α εξαμήνου 2012 διαμορφώνονται μηνιαίως ως κατωτέρω : 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Νέοι Ασφαλισμένοι (Ν.Α.) από 1/1/1993.

 

Κλάδος Σύνταξης
ΜΕ

Κλάδος Περίθαλψης
ΝΠ

Στέγη Υγ/κών
ΣΥ

Κλάδος Πρόνοιας
ΚΠ

Εισφορά Μον/χου
ΜΕ3%

Κάτω Πενταετίας

83,20 €

44,70 €

2,00 €

27,70 €

69,40 €

1η ασφαλιστική κατηγορία

138,70 €

44,70 €

2,00 €

27,70 €

69,40 €

2η ασφαλιστική κατηγορία

170,50 €

55,00 €

2,00 €

34,10 €

85,30 €

3η ασφαλιστική κατηγορία

202,20 €

65,20 €

2,00 €

40,40 €

101,10 €

4η ασφαλιστική κατηγορία

233,70 €

75,40 €

2,00 €

46,70 €

116,90 €

5η ασφαλιστική κατηγορία

263,90 €

85,10 €

2,00 €

52,80 €

132,00 €

6η ασφαλιστική κατηγορία

287,10 €

92,60 €

2,00 €

57,40 €

143,60 €

7η ασφαλιστική κατηγορία

309,60 €

99,80 €

2,00 €

61,90 €

154,80 €

8η ασφαλιστική κατηγορία

332,00 €

107,10 €

2,00 €

66,40 €

166,00 €

9η ασφαλιστική κατηγορία

354,00 €

114,30 €

2,00 €

70,90 €

177,20 €

10η ασφαλιστική κατηγορία

376,90 €

121,50 €

2,00 €

75,40 €

188,50 €

11η ασφαλιστική κατηγορία

399,30 €

128,80 €

2,00 €

79,90 €

199,70 €

12η ασφαλιστική κατηγορία

421,70 €

136,00 €

2,00 €

84,40 €

210,90 €

13η ασφαλιστική κατηγορία

444,20 €

143,20 €

2,00 €

88,80 €

222,10 €

14η ασφαλιστική κατηγορία

466,60 €

150,50 €

2,00 €

93,30 €

233,30 €Εκτός των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών οι ως άνω ασφαλισμένοι θα πρέπει να καταβάλλουν επίσης από 1.1.2011 την εισφορά υπέρ του ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας ήτοι 60,00 € . 

Η εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών θα γίνει χωρίς επιβάρυνση ,μέσω των κατωτέρω τραπεζών ,με τις εναλλακτικές δυνατότητες ,που αυτές προσφέρουν, (με μοναδική εξαίρεση την Εθνική Τράπεζα, όπως αναφέρεται στο τέλος του πίνακα). 


 


ΤΣΑΥ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

DIASDEBIT - ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Α/Α

ΚΩΔ.

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΜΕΣΑ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΩ WEB BANKING (ΕΦΟΣΟΝ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ)

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΩ PHONE BANKING (ΕΦΟΣΟΝ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ)

1

014

ALPHA

 

 

 

 

2

015

GENIKI

 

 

 

3

084

CITIBANK

 

 

4

026

EUROBANK

5

011

ΕΘΝΙΚΗ

*√

 

6

012

EMPORIKI BANK

 

 

 

 

 

7

017

PIRAEUS BANK

 

 

 

8

073

ΚΥΠΡΟΥ

9

054

PROBANK

 

10

087

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ

 

11

069

ΣΥΝ/ΚΗ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

12

028

MARFIN EGNATIA

13

038

MILLENΝIUM

 

 

 

14

079

ΣΥΝ/ΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

15

055

FBB FIRST BUSINESS BANK

 

16

077

ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ

 

 

17

047

TBANK

18

037

PROTON BANK

 

19

016

ATTICA BANK

 

20

071

HSBC

 

 

21

049

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ

 

 

 

22

089

ΣΥΝ/ΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

 

 

23

075

ΣΥΝ/ΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ

 

 

24

096

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

 

 

25

036

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

26

099

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ

 

 

27

043

ΑΤΕΒΑΝΚ

 

 

 

28

098

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

 

 

29

074

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ

 

 

30

091

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

 


*Η συναλλαγή σας με τον συγκεκριμένο τρόπο επιβαρύνεται με προμήθεια ,σύμφωνα με το τιμολόγιο της Τράπεζας για τους πελάτες της. 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:


         ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦ.

FAX

ΑΘΗΝΑ

Αχαρνών 27 – Τ.Κ.: 10439

210.8836034

210.8832180

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΣΑΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦ.

FAX

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

26Ης Οκτωβρίου 90 - Γ2 ΚΤΙΡΙΟ 1 - 2ος όροφος – Τ.Κ.: 54628

2310.513458,513452

2310.518101

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦ.

FAX

ΠΑΤΡΑΣ

Πλ.Γεωργίου Α΄ 20 - Τ.Κ. 262 21

2610.270511

2610.270211

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πλ. Ρήγα Φεραίου 13 – Τ.Κ.: 712 01

2810.330341

2810.330351

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Βενιζέλου 8 –10  - Τ.Κ.: 68100

25510.80262

25510.36026

ΛΑΡΙΣΑΣ

Kουμουνδούρου 24 - Τ.Κ.: 41222

2410.250448

2410.252139

ΠΕΙΡΑΙΑ

Ακτή Ποσειδώνος 26  - Τ.Κ.: 18531

210.4125 805

210.4125 626

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ναπολέων Ζέρβα  4-6 - Τ.Κ.: 45332

26510.27868,31748

26510.29569

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦ.

FAX

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Καζαμπάκα 4 Πλ.Δικαστηρίων - Τ.Κ.: 43100

24410.47094

24410.47095

ΚΟΖΑΝΗΣ

Βενιζέλου 1 – - Τ.Κ.: 50100

24610.34712

24610.38191

ΒΟΛΟΥ

Δον. Δαλεζίου 1 - - Τ.Κ.: 38221

24210.29540

24210.29544

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Ελ.Βενιζέλου 23 –- Τ.Κ.: 811 00

22510.29348

22510.29358

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Πλ.Κολοκοτρώνη 6-8 -3ος όροφος – Τ.Κ.:  221 00-

2710.234715

2710.227706

ΡΟΔΟΥ

Δ. Θεοδωράκη 18  - Τ.Κ.: 851 00 -

22410.23466

22410.23478

ΛΑΜΙΑΣ

Πλ. Λαού & Όθωνος 1 - Τ.Κ.: 35100 -

22310.47462

22310.47462

ΣΕΡΡΩΝ

Τσαλοπούλου 12 - - Τ.Κ.:621 22 -

23210.22202

23210.22910

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ιατροπούλου 12Α - Τ.Κ.: 24100

27210.94866

27210.87404 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίσης, μπορείτε να απευθύνεστε στο e.mail: eisfores@tsay.gr .